Copcisa Industrial · SEGURIDAD · Nuestros Valores
Logo Copcisa Industrial

Els resultats s’apropen cada cop més a l’objectiu principal: accidentalitat zero

Valores de Copcisa Industrial

SEGURETAT

La seguretat continua sent un element central en l’estratègia de Copcisa Industrial com a grup i de cadascuna de les seves empreses. És per aquest motiu que els esforços duts a terme durant anys són intensos i, un cop més, els resultats s’apropen a l’objectiu principal: accidentalitat zero.

Seguridad SeguridadSeguridadSeguridad

La tasca en matèria de prevenció es du a terme en tots els àmbits del Grup i està liderada pels tècnics de nivell Superior en Prevenció de Riscos Laborals, que actualment són un total de 74 persones.

El nostre Pla de Prevenció de Riscos Laborals es basa en 3 pilars fonamentals: la planificació, el seguiment i la tasca administrativa. La planificació, previ inici de l’obra, té com a objectiu du a terme les activitats amb proteccions col·lectives. La fase de seguiment analitza l’acompliment del Pla de Seguretat i Salut a través de visites periòdiques a les obres. La tasca administrativa garanteix que tota la documentació legal exigible és a l’obra.

La diversitat i complexitat dels sectors en què el Grup desenvolupa les seves activitats impliquen la superació de continus reptes. En aquest sentit, Copcisa Industrial se sotmet a auditories de la màxima confiança que validen el mateix Pla de Prevenció de Riscos Laborals.

En la mateixa línia, mensualment es du a terme una reunió del Servei de Coordinació de Seguretat i Salut. En aquest Servei de Coordinació s’analitzen les possibles millores i aquelles mesures preventives potencialment interessants. L’acció preventiva de Copcisa Industrial està vehiculada de manera que cada empresa disposa d’estructures pròpies adequades a les seves necessitats i activitat. Tot això està supervisat per una Comissió de Seguiment integrada per les direccions generals de cadascuna de les empreses que formen Copcisa Industrial.

Igualment, cal destacar que la Cambra Oficial de Contractistes de Catalunya hagi reconegut la tasca de Copcisa Industrial en designar el seu director general com a president de la Comissió de Seguretat i Salut de la Cambra.

Àrees de negoci

2008 © Tots els drets reservats