Logo Copcisa Industrial

Materials de la Construcció
Un sòlid nucli d’empreses dedicades principalment a l’aglomerat asfàltic confereixen una gran capacitat d’actuació en el conjunt de la península Ibèrica.

Copcisa Industrial
pabasa

pabasaPabasa, que opera al nord-est peninsular, és una empresa dins l’àmbit de l’obra pública que està especialitzada en la pavimentació de ferms amb aglomerats asfàltics en calent. Un personal especialitzat, el nombre de plantes asfàltiques en funcionament i la important dotació de maquinària d’obres públiques li han permès participar, com a contractista principal i com a subcontractista, en l’execució de moltes de les més importants obres dutes a terme al país en els darrers anys.

www.pabasa.com

hormiconsa

hormiconsaHormiconsa està dedicada a la fabricació de formigó i a l’obtenció d’àrids. L’experiència acumulada i els rigorosos controls de qualitat a què se sotmet permeten assegurar que Hormiconsa és una garantia per a tots els seus clients.

Àrees de negoci

2008 ©Tots els drets reservats