Tots els principis i valors del grup d’empreses de Copcisa Corp es resumeixen en la política del sistema integrat de gestió.

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ

Els treballadors de les empreses de Copcisa Corp han de respectar i complir en tot moment els valors i principis bàsics de comportament establerts en el Codi Ètic. Els principis bàsics es resumeixen en:

  • Respecte a la legalitat: Les activitats empresarials a Copcisa Industrial es porten a terme amb estricte compliment de la legalitat vigent en cadascun dels àmbits i llocs on es desenvolupen.
  • Integritat: Les activitats empresarials i professionals es basen en el valor de la integritat i es desenvolupen d’acord amb els principis ètics de la honestedat, responsabilitat i transparència, evitant qualsevol pràctica que atempti contra la ètica empresarial.
  • Professionalitat: Tots els treballadors desenvolupen la seva activitat professional amb vocació de servei, seguint criteris de màxima solvència, rigor i excel·lència.
  • Respecte als drets humans: Tota actuació de Copcisa Industrial i dels seus treballadors es desenvolupa sota el respecte als drets humans i les llibertats públiques incloses a la Declaració Universal dels Drets Humans.